ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญาภรณ์ ยะมะหาญ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนประเมินผลฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจัดการงานทั่วไป